Ναυτιλιακός Τομέας

Ναυτιλιακός Τομέας

σύσταση ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και όλων των σχετικών ενεργειών εγγραφής σε φορολογικές υπηρεσίες και ασφαλιστικούς οργανισμούς άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών τόσο της διαχειρίστριας όσο και των πλοίων. λογιστική παρακολούθηση των πλοίων στου στόλου λογιστική παρακολούθηση της διαχειρίστριας χορήγηση αποτελεσμάτων των πλοίων και της διαχειρίστριας και παρουσίαση τους στους εταίρους και στην τράπεζα σε εκάστοτε επιθυμητή βάση σύμφωνα με τις διοικητικές επιλογές της εταιρείας. φορολογική παρακολούθηση των πλοίων είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία φορολογική παρακολούθηση της διαχειρίστριας τόσο σε θέματα ΦΠΑ, όσο και σε θέματα φορών μισθωτών και λοιπών εργαζομένων στο γραφείο της διαχειρίστριας, καθώς και οποίας άλλης φορολογικής υποχρέωσης προκύπτει. ενημέρωση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, εκπόνηση μισθοδοσίας γραφείου. παρακολούθηση και ενημέρωσή του φακέλου της διαχειρίστριας στα διαφορά υπουργεία ναυτιλίας, οικονομικών και οικονομίας. συμβουλευτικός ρόλος σε θέματα οργάνωσης γραφείου , αποτελεσματικότητας προσωπικού, εκπόνησης και υποβολή δάνειων. εκπόνηση μελέτης Cash flow των πλοίων και της διαχειρίστριας. χάραξη πολιτικής προμηθευτών καθώς και στρατηγική σε θέματα εισπράξεων ναύλων.